BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

На 10-ти Юли 2020 година „СиЕй Травел Груп“ ООД сключи административен договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014 - 2020, процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и
малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
.
Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,
настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19


Основната цел е Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен
ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност
на работните места


Проектът BG16RFOP002-2.073-2684-C01 Преодоляване недостига на средства и
липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 е на
обща стойност 10 000,00 лева. Размерът на европейското финансиране е размер на 8 500,00 лева
и национално финансиране в размер 1 500,00 лева.


Период на изпълнение на проекта е 3 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва
от 10.07.2020 година.


Изпълнението на проекта се основава на целите на ОП ИК 2014-2020 и е в съответствие с
Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Екипът на „СиЕй Травел Груп“ ООД