Общи условия

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

1.        По тези общи условия "ХОЛИДЕЙ ПЛЮС БГ" ООД - наричан по- долу  ТУРОПЕРАТОР предоставя туристически услуги на физически и юридически лица, наричани ТУРИСТА и са неразделна част от сключения договор.

2.        Пътуването се счита за заявено след подписване на настоящия договор и внасянето на депозит от 30 % за автобусни екскурзии и 50 % за самолетни екскурзии от общата стойност на услугата.

3.        При записване по-малко от 10 работни дни преди датата на отпътуване сумата се внася в пълен размер.

4.        Преди сключване на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ТУРИСТА за пакета туристически услуги /основни и допълнителни /.

5.        ТУРОПЕРАТОРЪТ предава на ТУРИСТА ваучер .

6.        ТУРИСТЪТ съхранява издадения от ТУРОПЕРАТОРА ваучер и има право да ползва включените в него услуги. Ваучерът се предава на хотелиера или на друг представител на ТУРОПЕРАТОРА.

7.        Промяна на заявените в договора условия , ТУРИСТЪТ може да прави не по-късно от 10 дни преди датата на пътуване срещу допълнително заплащане по 20 евро /за чужбина/ и 10 лв. / за България / за всяка заявена промяна и при възможност от страна на ТУРОПЕРАТОРА  да я извърши.

8.        ТУРИСТЪТ може да се откаже от заявената туристическа услуга в срок не по- късно от 21 работни дни. При отказ в други срокове  е длъжен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в размер, както следва :

От 21 до 14 работни дни - 10% от пакетната цена

От 14 до 7 работни дни -    50% от пакетната цена

Под 7 работни дни -            100 % от пакетната цена

9.        ТУРИСТЪТ  може да преотстъпи закупената туристическа услуга на трето лице в срок от 10 работни дни преди датата на пътуване.

10.     Пропускателният режим, включващ издаването на виза, влизането в съответната държава или други условия са въпрос на вътрешни разпоредби на съответната държава и на международни спогодби и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА.

11.     При отказ за издаване на виза не се възстановява направената вноска свързана с оформянето на документите за виза.

12.     ТУРОПЕРАТОРЪТ застрахова ТУРИСТА с рискова застраховка "Живот "  за болест и злополука при пътуване в чужбина, а при желание на ТУРИСТА и при пътуване в България. Застраховката покрива медицинските разноски в случай на злополука или акутно заболяване по време на пътуването.

13.     ТУРОПЕРАТОРЪТ гарантира на ТУРИСТА , че ще получи пълния размер закупени услуги.

14.     ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да осведомява своите клиенти относно всички подробности във връзка с пътуването.

15.     За някои от предлаганите програми се изисква минимален брой туристи. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото при ненабирането им да анулира пътуването, като се задължава да предложи друга дата, а при липса на алтернатива се задължава да възстанови внесената от ТУРИСТА сума.

16.     В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора е длъжен да уведоми незабавно ТУРИСТА , който :

            може да приеме промените което се удостоверява с допълнително писменно споразумение към договора.

            може да се откаже от договора без да дължи неустойка, което се удостоверява писменно.

            туристът уведомява за решението си ТУРОПЕРАТОРА в 3 дневен срок от получаването на уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването.

            Когато ТУРИСТЪТ се откаже от договора по ал.1 има право да избира :

- да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е в състояние да му предложи такова

- да му бъде предложено друго пътуване от по-ниско качество, като ТУРОПЕРАТОРЪТ  се задължава да възстанови разликата между двете цени.

            Промяна в цената с повече от 5% се счита за значителна промяна на договора.

17.     ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора, дължащи се на ТУРИСТА.

18.     ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случаите, когато по вина на ТУРИСТА не са използвани частично или изцяло заявените и заплатени услуги.

19.     ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреда причинена от трети лица, не свързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат.

20.     ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди причинени в следствие на непреодолима сила или събитие.

21.     Рекламации, свързани с качеството на предлаганите от ТУРОПЕРАТОРА услуги могат да бъдат предявявани само в писмен вид в централния офис на "Холидей плюс БГ", гр.Варна, ул. Преслав 9  до 5 работни дни след приключване на пътуването. След постъпване на рекламация ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да направи необходимите проверки и да изпрати писменно становище в срок от 30 дни от датата на постъпване на рекламацията.

22.     ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява суми за услуги, неизползвани изцяло или частично по негова вина, след връщане от клиента на издадените документи за съответната услуга.

23.     Всички пътувания организирани от  ТУРОПЕРАТОРА са единствено и само с цел туризъм, освен ако изрично не е упоменато друго.

24.     Максималният размер на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди причинени от неизпълнение и неточно изпълнение на договора при организирано пътуване е в размер на сумата на закупената туристическа услуга.

 25. Трансферите се управляват и таксуват от фирма Клеа ЕООД.